REGULAMIN

Regulamin

Rejestrując się o logując użytkownik potwierdza znajomość niniejszego regulaminu w tym korzystania z Usług Archiwum Wizualnego

Dane osoby odpowiedzialnej za stronę

1.2 Umowa pomiędzy użytkownikiem a (nazwa osoby odpowiedzialnej) składa się z (A) warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie- Regulaminu, (B) Zasad Ochrony Prywatności stosowanych przez (nazwa osoby odpowiedzialnej)

(zwanych łącznie „Warunkami”).

1.3 Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a ………………dotyczącą korzystania przez użytkownika z Usług. Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać.

1.4 Warunki stosuje się do wszystkich użytkowników Usług, w tym użytkowników, którzy również zamieszczają Treści przy użyciu Usług. „Treści” obejmują materiały tekstowe, , grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług.

2. Przyjęcie Warunków

2.1 Użytkownik powinien przyjąć Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.

2.2 Użytkownik może przyjąć Warunki poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług (nazwa osoby odpowiedzialnej) będzie traktował korzystanie z nich jako przyjęcie Warunków.

2.3 Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może przyjąć Warunków, jeżeli (a) nie jest w wieku, który umożliwia zawarcie z (nazwa osoby odpowiedzialnej) wiążącej umowy lub (b) jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz otrzymywania Usług lub korzystania z nich, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta.

2.4 Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący lokalnie egzemplarz Warunków.

3. Zmiany Warunków

(nazwa osoby odpowiedzialnej) zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie. Zmieniona wersja Warunków („Warunki Zmienione”) zostanie umieszczona pod adresem ………………….lub udostępniona w ramach Usług (w przypadku zmienionych warunków dodatkowych). Użytkownik, który nie przyjmuje Warunków Zmienionych, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez użytkownika z Usług po dniu umieszczenia Warunków Zmienionych zostanie potraktowane jako akceptacja Warunków Zmienionych.

4. Konta na Archiwum

4.1 W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Witryny Internetowej lub innych elementów Usług, użytkownik powinien założyć konto na Archiwum Wizualnym. Przy zakładaniu konta użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje. Ważne jest, aby użytkownik zabezpieczył hasło do konta Archiwum Wizualnym i utrzymywał je w poufności.

4.2 Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać (nazwa osoby odpowiedzialnej) o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta (nazwa osoby odpowiedzialnej) przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.

4.3 Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną (wobec (nazwa osoby odpowiedzialnej) i innych osób) za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta (nazwa osoby odpowiedzialnej).

5. Ogólne ograniczenia w korzystaniu

5.1 (nazwa osoby odpowiedzialnej) niniejszym zezwala użytkownikowi na dostęp do Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:

 1. użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Witryny Internetowej ani Usług, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody (nazwa osoby odpowiedzialnej), chyba że (nazwa osoby odpowiedzialnej) udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Usług (np. opis tego co zrobi informatyk );
 2. użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Witryny Internetowej ani Usług (w tym między innymi opis tego co zrobi informatyk i technologii z nim związanych);
 3. użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Treści przy pomocy technologii lub środków innych niż strony umożliwiające odtwarzanie nagrań wideo na Witrynie Internetowej, opis tego co zrobi informatyk lub inne środki przeznaczone w sposób wyraźny do tego celu przez (nazwa osoby odpowiedzialnej);
 4. użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści, bądź ich kopiowanie lub (ii) wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Usług lub treści dostępnych za pośrednictwem Usług;
 5. użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach komercyjnych opisanych poniżej, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony (nazwa osoby odpowiedzialnej):
  1. odsprzedaż dostępu do Usług;
  2. odsprzedaż materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych umieszczonych w Usługach oraz Treści;
  3. odsprzedaży materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych umieszczonych na jakiejkolwiek stronie blogu lub witryny internetowej uaktywnionej przez reklamę, która zawiera Treści dostarczone za pomocą Usług, chyba że inny materiał uzyskany z źródła innego niż (nazwa osoby odpowiedzialnej) pojawia się na tej samej stronie i ma wystarczającą wartość, aby stać się podstawą takiej odsprzedaży;
 6. w przypadku korzystania przez użytkownika z opis tego co zrobi informatyk czyli np. jakiś player na jego witrynie internetowej, użytkownik nie może zmieniać, rozszerzać ani blokować jakiejkolwiek elementu funkcji opis tego co zrobi informatyk czyli np. jakiś player, w tym w szczególności linków zwrotnych do Witryny Internetowej;
 7. użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów (nazwa osoby odpowiedzialnej) w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
 8. użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług (i akceptuje, że będzie to obejmowało nazwy kont (nazwa osoby odpowiedzialnej));
 9. użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej i Usług (w tym komentarzy i elementów poczty elektronicznej na Witrynie Internetowej) w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
 10. użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych użytkowników Witryny Internetowej w związku z ich Treściami; oraz
 11. użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Treści wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług oraz wyłącznie w celu prowadzenia Streaming. „Streaming” oznacza jednoczesną cyfrową transmisję materiału przez (nazwa osoby odpowiedzialnej) za pośrednictwem Internetu do urządzeń z dostępem do Internetu obsługiwanych przez użytkownika w taki sposób, że dane są przeznaczone do oglądania w czasie rzeczywistym i nie są przeznaczone do pobierania (stałego lub tymczasowego), kopiowania, przechowywania lub redystrybuowania przez użytkownika.
 12. użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać Treści w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody (nazwa osoby odpowiedzialnej) lub odpowiednich licencjodawców Treści.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się, że w każdym czasie podczas korzystania z Usług będzie przestrzegał wszystkich pozostałych postanowień Warunków oraz Regulaminu (nazwa osoby odpowiedzialnej).

5.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji (nazwa osoby odpowiedzialnej) może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania (nazwa osoby odpowiedzialnej), bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik nie musi zawiadamiać (nazwa osoby odpowiedzialnej) o zaprzestaniu korzystania z Usług.

5.6 Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu – oraz, że (nazwa osoby odpowiedzialnej) nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu – naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez (nazwa osoby odpowiedzialnej)).

6. Polityka w zakresie praw autorskich

6.1 (nazwa osoby odpowiedzialnej) prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku Treści, co do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej. W takim przypadku prosimy o kontakt ……………..

7. Treści

7.1 Jako posiadacz konta (nazwa osoby odpowiedzialnej) użytkownik może przekazywać Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy Treści zostaną opublikowane, (nazwa osoby odpowiedzialnej) nie gwarantuje zachowania poufności Treści.

7.2 Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak powinien przyznać ograniczone prawa licencyjne (nazwa osoby odpowiedzialnej) i innym użytkownikom Usług. Zostały one opisane w artykule 8 niniejszych Warunków (Prawa, na które użytkownik udziela licencji).

7.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. (nazwa osoby odpowiedzialnej) nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Treściami.

7.4 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez (nazwa osoby odpowiedzialnej) jego Treści w celu świadczenia Usług przez (nazwa osoby odpowiedzialnej) , oraz w celu używania jego Treści w sposób określony dla Usług oraz w niniejszych Warunkach.

7.6 Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem, lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez (nazwa osoby odpowiedzialnej) w związku ze świadczeniem Usług jest nielegalne.

7.7 Użytkownik zobowiązuje się, że Treści zgłaszane przez niego do Usług nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie (nazwa osoby odpowiedzialnej) licencji, o której mowa w artykule 8.1 poniżej.

 

8. Prawa, na które użytkownik udziela licencji

8.1 Przesyłając do (nazwa osoby odpowiedzialnej) lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela:

 1. (nazwa osoby odpowiedzialnej) nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności (nazwa osoby odpowiedzialnej), w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
 2. każdemu użytkownikowi Usług – nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.

9. Zakończenie relacji z Archiwum Wizualnym

11.1 Warunki będą obowiązywać do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez (nazwa osoby odpowiedzialnej) w trybie przewidzianym poniżej.

11.2 Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę z (nazwa osoby odpowiedzialnej), może tego dokonać (a) w każdym czasie, poprzez zawiadomienie (nazwa osoby odpowiedzialnej) o rozwiązaniu umowy oraz (b) poprzez zamknięcie konta (nazwa osoby odpowiedzialnej). Zawiadomienie należy przesłać w formie pisemnej na adres (nazwa osoby odpowiedzialnej) podany na wstępie niniejszych Warunków.

11.3 (nazwa osoby odpowiedzialnej)może w dowolnym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę wiążącą (nazwa osoby odpowiedzialnej) z użytkownikiem, jeżeli:

 1. użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia Warunków (lub dopuści się działania, z którego jasno wynika, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać Warunków); lub
 2. (nazwa osoby odpowiedzialnej) jest, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowany wypowiedzieć umowę (na przykład, gdy świadczenie Usług na rzecz użytkownika jest lub stanie się bezprawne); lub

11.4 (nazwa osoby odpowiedzialnej) może wypowiedzieć umowę wiążącą (nazwa osoby odpowiedzialnej) z użytkownikiem, jeżeli:

 1. (nazwa osoby odpowiedzialnej) odchodzi od świadczenia Usługi na rzecz rezydentów kraju użytkownika lub kraju, z którego użytkownik korzysta z Usług; lub
 2. świadczenie Usług na rzecz użytkownika, zdaniem (nazwa osoby odpowiedzialnej) przestało być opłacalne z handlowego punktu widzenia,

przy czym w obu przypadkach opisanych w pkt A i B niniejszego artykułu 11.4 (nazwa osoby odpowiedzialnej) przekaże użytkownikowi pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu za 7 dniowym wyprzedzeniem.

11.5 Po wygaśnięciu niniejszych Warunków, dla praw przysługujących użytkownikowi i (nazwa osoby odpowiedzialnej) , obowiązków i odpowiedzialności, którym użytkownik i (nazwa osoby odpowiedzialnej) podlegali (lub które narosły w okresie obowiązywania Warunków) lub co do których w sposób wyraźny stwierdzono, że pozostają bezterminowo w mocy, wygaśnięcie Warunków będzie bez znaczenia, a postanowienia artykułu 14.6 będą stosować się do takich praw, obowiązków i odpowiedzialności bezterminowo.

10. Wyłączenie gwarancji

12.1 Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie rzutuje na ustawowe uprawnienia użytkownika jako konsumenta, a użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.

12.2 Usługi są świadczone „w stanie w jakim są”, dlatego też (nazwa osoby odpowiedzialnej) nie udziela użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.

12.3 W szczególności (nazwa osoby odpowiedzialnej) nie składa użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:

 1. korzystanie przez użytkownika z Usług spełni oczekiwania użytkownika,
 2. korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek,
 3. informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że
 4. wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.

12.4 Do Usług nie mają zastosowania warunki, zapewnienia ani inne postanowienia (takie jak m.in. dorozumiane warunki, co do zadowalającej jakości, zgodności z przeznaczeniem bądź opisem), które nie zostały w sposób wyraźny zapisane w niniejszych Warunkach.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1 Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności (nazwa osoby odpowiedzialnej) za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.

13.2 Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 13.1, (nazwa osoby odpowiedzialnej) nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za:

 1. straty pośrednie lub wynikowe, jakie użytkownik może ponieść. Przez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez użytkownika;
 2. straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku:
  1. polegania przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Usług;
  2. zmian, jakie (nazwa osoby odpowiedzialnej) może wprowadzić do Usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Usług);
  3. usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Treści i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania przez użytkownika z Usług;
  4. nieprzekazania przez użytkownika (nazwa osoby odpowiedzialnej) właściwych danych konta użytkownika;
  5. nieprzestrzegania przez użytkownika zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta (nazwa osoby odpowiedzialnej) ;

15.3 Ograniczenie odpowiedzialności (nazwa osoby odpowiedzialnej) wobec użytkownika w powyższym artykule 13.2 stosuje się niezależnie od uprzedzenia (nazwa osoby odpowiedzialnej) o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż (nazwa osoby odpowiedzialnej) powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

12. Ogólne warunki stosunku prawnego

14.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (nazwa osoby odpowiedzialnej) może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Warunków, listami elektronicznymi, drogą pocztową lub zamieszczają zawiadomienia w Usługach.

14.2 Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, postanowienie zostanie usunięte z Warunków w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy i będą wykonalne.

14.6 Warunki oraz relacja pomiędzy użytkownikiem a (nazwa osoby odpowiedzialnej) na podstawie Warunków podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i (nazwa osoby odpowiedzialnej) zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od powyższego użytkownik zgadza się, aby (nazwa osoby odpowiedzialnej) przysługiwało prawo występowania o środki zabezpieczenia tymczasowego (lub inne równoważne im doraźne środki prawne) w każdej jurysdykcji.